Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal kapcsán, a weboldal látogatása során feltöltött és rögzített adatok kezelője a Szolgáltató. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, az e-mail cím és minden olyan további személyes adat, amivel az Érintett személy személye beazonosítható.

A személyes adatok kezelésére a Magyar Közszolgáltató jogszabályaiban foglaltak az irányadók, így különösen, de nem teljes körben:
  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
A Szolgáltató az adatkezelés során továbbá az Adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat figyelembevételével jár el.

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy az általa üzemeltett weboldal felhasználói vonatkozásában közvetlen adatszolgáltatást végezzen.

A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek megadásra és tárolásra. A személyes adatok megadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a fentiekben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Szolgáltató által történő tárolásához és kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználók adataik megadásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken hírlevélben a felhasználó által kiválasztott témában direkt marketing ajánlattal megkeresse. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható a weboldalon történő hírlevélről leiratkozás menüben való ez irányú kérelem elküldésével.

A weboldalra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Szolgáltató azonosíthassa. Ezen adatokat a Szolgáltató csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése Magyarországon kívül elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa az Érintettről kezelt, adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Szolgáltató, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást az Érintett által megadott címre.

A Szolgáltató a személyes adatot törölni köteles, amennyiben:
  • a kezelése jogellenes,
  • az Érintett ezt kéri,
  • az adatkezelés célja megszűnt,
  • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Szolgáltató az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.

A Szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

Annak érdekében, hogy a jövőre nézve is még vonzóbbá tegyük az Ön számára a látogatásokat oldalunkon, az oldal egyes részein úgynevezett „cookie”-kat (egyéni látogatóazonosítókat) használunk. Ezek kis szöveges fájlok, melyeket webszerverek generálnak és az Ön által használt böngésző segítségével az Ön számítógépében tárolódnak. Egyes helyeken olyan cookie-kat használunk, amelyek szöveges mappák, melyeket a webserver generálja és a keresőjének segítségével lementődnek az Ön számítógépére. Ezeket arra használják, hogy lehetőséget biztosítsanak webes alkalmazásoknak, hogy a látogató online állapotát kezelje, illetve hogy megengedje a szolgáltatások és weboldalak tartalma közötti zökkenőmentes navigálást. Az ilyen típusú cookie-k hosszabb távon főként arra használhatók, hogy az internetes felhasználók számára honlapjainkon ismétlődő beállításokat tegyenek elérhetővé. Amennyiben az ilyen típusú cookie-kban személyes adatokat kell tárolni, ehhez az Ön előzetes beleegyezésére lesz szükség. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy előzetesen jelezze az összes típusú cookie telepítését vagy teljes mértékben elutasítsa azokat. A cookie-k megtagadása bizonyos korlátozásokhoz vezethet oldalunkon. Ehhez köszönjük megértését. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick? szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick? vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.htmlAmennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja weboldalunkat.

Az Adatvédelmi szabályzat 2012. december 11. napján lép hatályba. A Szolgáltató a szabályzatot bármikor jogosult a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével módosítani, azonban a módosított szabályzatot köteles weblapján közzétenni.